អត្រាប្តូរប្រាក់គោលរវាងរូបិយប័ណ្ណផ្សេងៗជាមួយប្រាក់​រៀល
: ៤០៩១ រៀល / ដុល្លារអាមេរិក