សេចក្តីជូនដំណឹងរបស់សាខាពន្ធដារខណ្ឌ-ខេត្ត
សេចក្តីជូនដំណឹងរបស់សាខាពន្ធដារខេត្តបាត់ដំបង (០៥)
សេចក្តីជូនដំណឹងរបស់សាខាពន្ធដារខេត្តព្រៃវែង (០៦)
សេចក្តីជូនដំណឹងរបស់សាខាពន្ធដារខេត្តតាកែវ (០៩)
សេចក្តីជូនដំណឹងរបស់សាខាពន្ធដារខេត្តកំពត (១៤)
សេចក្តីជូនដំណឹងរបស់សាខាពន្ធដារខេត្តឧត្តរមានជ័យ (២៥)

វគ្គបណ្តុះបណ្តាល
1. សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីវគ្គបណ្តុះ បណ្តាលជំនាញពន្ធដារ 23 May 2014
2. សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីវគ្គបណ្តុះបណ្តាលមុខវិជ្ជាពន្ធដារ 13/11/2013
3. វគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពីការត្រិះរិះពិចារណារកហេតុផលវគ្គ២ (Critical Thinking-2) នាថ្ងៃទី៥ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៣ 02/04/2013
4. សិក្ខាសាលាស្តីពី Critical Thinking-2 (ក្រុមការងារផ្នែកសវនកម្ម) នាថ្ងៃទី០៣ ដល់០៤ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៣ 21/03/2013
5. វគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពី Critical Thinking-2 នៅសាខាពន្ធដារខេត្តព្រះសីហនុ នាថ្ងៃទី០១ ដល់០២ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៣ 21/03/2013
6. វគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពី Critical Thinking-2 នៅសាខាពន្ធដារ ខេត្តសៀមរាប នាថ្ងៃទី២៧ ដល់២៨ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៣ 21/03/2013
7. សិក្ខាសាលាស្តីពី Critical Thinking-2 (ក្រុមការងារផ្នែកសេវាអ្នកជាប់ពន្ធ) នាថ្ងៃទី២៥ ដល់២៦ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៣ 21/03/2013
8. សិក្ខាសាលាស្តីពី ពន្ធលើប្រាក់បៀវត្ស ពន្ធកាត់ទុកទូទៅ និងអាករលើតម្លៃបន្ថែម នាថ្ងៃទី ១ ដល់ ៤ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៣ 14/03/2013
9. សិក្ខាសាលាស្តីពី ពន្ធលើប្រាក់បៀវត្ស ពន្ធកាត់ទុកទូទៅ និងអាករលើតម្លៃបន្ថែម នាថ្ងៃទី ២៥ ដល់ ២៨ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៣ 14/03/2013
10. សិក្ខាសាលាស្តីពី ពន្ធលើប្រាក់បៀវត្ស ពន្ធកាត់ទុកទូទៅ និងអាករលើតម្លៃបន្ថែម នាថ្ងៃទី ១៨ ដល់ ២១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៣ 14/03/2013
11. សិក្ខាសិលាស្តីពី សវនកម្មពន្ធដារដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅ ថ្ងៃទី១១ ខែមិនា ដល់ថ្ងៃទី១៥ ខែមិនា ឆ្នាំ២០១៣ 06/03/2013
12. វគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពី ស្តង់ដារគណនេយ្យអន្តរជាតិនៃកម្ពុជា(SME) ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅ ថ្ងៃទី១១ ខែមិនា ដល់ថ្ងៃទី១៥ ខែមិនា ឆ្នាំ២០១៣ 02/03/2013
13. សិក្ខាសាលាស្តីពីការប្រកាសពន្ធលើប្រាក់ចំណេញ និងពន្ធប៉ាតង់ដែល នឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី ២៨ ដល់ ៣១ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៣ 21/01/2013
14. វគ្គសិក្សាថ្នាក់អនុបណ្ឌិតផ្នែក Public Management, Public Administration និង Public Policy សម្រាប់មន្ត្រីរាជការ ឆ្នាំសិក្សា ២០១៣ នៅសាកលវិទ្យា ល័យ Lee Kuan Yew ប្រទេសសឹង្ហបូរី ព័ត៌មានសម្អិត http://www.lkyspp.nus.edu.sg 04/01/2013
15. សិក្ខាសាលាស្តីពី ការអនុវត្តរដ្ឋបាលសារពើពន្ធ នាថ្ងៃទី០៩​ ខែមករា ដល់ថ្ងៃទី១១ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៣ 24/12/2012
16. សិក្ខាសាលាស្តីពី ដំណើរការ និងការគ្រប់គ្រងនៃរដ្ឋបាលសារពើពន្ធ នាថ្ងៃទី០៨ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៣ 24/12/2012
17. សិក្ខាសាលាស្តីពី ការប្រកាសពន្ធលើប្រាក់ចំណេញ និងពន្ធប៉ាតង់ នាថ្ងៃទី ១៤ ខែមករា ដល់ ១៧ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៣ 21/12/2012
18. សិក្ខាសាលាស្តីពី ការប្រកាសពន្ធលើប្រាក់ចំណេញ និងពន្ធប៉ាតង់ នាថ្ងៃទី ២៥ ខែធ្នូ ដល់ ២៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១២ 21/12/2012
19. វគ្គសិក្សាថា្នក់អនុបណ្ឌិតផ្នែក Public Finance Program (Tax Course) សម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា ២០១៣-២០១៤ នៅប្រទេសជប៉ុន 19/12/2012
20. វគ្គសិក្សាថា្នក់អនុបណ្ឌិតផ្នែក Public Policy and Taxation សម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា ២០១៣-២០១៤ នៅប្រទេសជប៉ុន 19/12/2012
21. បញ្ជីរាយនាមមន្ត្រីរាជការពន្ធដារ ដែលត្រូវចូលរួមសិក្ខាសាលាស្តីពី ស្តង់ដារគណនេយ្យអន្តរជាតិនៃកម្ពុជា (១៧ ដល់ ២១ ធ្នូ ២០១២) 26/12/2012
22. បញ្ជីរាយនាមមន្ត្រីរាជការពន្ធដារ ដែលត្រូវចូលរួមសិក្ខាសាលាស្តីពី ស្តង់ដារគណនេយ្យអន្តរជាតិនៃកម្ពុជា (០៣ ដល់ ០៧ ធ្នូ ២០១២) 26/12/2012
23. បញ្ជីរាយនាមមន្ត្រីរាជការពន្ធដារ ដែលត្រូវចូលរួមសិក្ខាសាលាស្តីពី ការទារបំណុលពន្ធ និងនីតិវិធីដោះស្រាយវិវាទ (១៩-២២ វិច្ឆិកា ២០១២) 26/10/2012
24. បញ្ជីរាយនាមមន្ត្រីរាជការពន្ធដារ ដែលត្រូវចូលរួមសិក្ខាសាលាស្តីពី ការទារបំណុលពន្ធ និងនីតិវិធីដោះស្រាយវិវាទ (១២-១៥ វិច្ឆិកា ២០១២) 26/10/2012
25. ដំណឹងអាហារូបករណ៍ចំនួន ៧០នាក់, CAT=៣៥នាក់ និង ACCA/CPA=៣៥នាក់ 25/11/2011
26. វគ្គបណ្តុះបណ្តាលជំនាញព័ត៌មានវិទ្យានៅសាខាពន្ធដារខេត្តចំនួន ០៩ 25/11/2011
27. បញ្ជីរាយនាមមន្រ្តីរាជការពន្ធដារចូលរូមវគ្គស្តីពីការរក្សាព័ត៌មានសម្ងាត់ ចរិយាមារយាទ និង សេចក្តីសុចរិត 25/11/2011
28. វគ្គបណ្តុះបណ្តាលជំនាញព័ត៌មានវិទ្យានៅសាខាពន្ធដារខេត្តចំនួន ០៨ 25/11/2011
29. បញ្ជីរាយនាមមន្រ្តីរាជការពន្ធដារ ចំនួន៥០នាក់ដែលត្រូវចូលរួមវគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពីស្តង់ ដារគណនេយ្យ សម្រាប់សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យមនៅក្រុមប្រឹក្សាជាតិគណនេយ្យ 25/11/2011
30. បញ្ជីរាយនាមមន្រ្តីរាជការពន្ធដារ ដែលត្រូវចូលរួមសិក្ខាសាលាស្តីពីការធ្វើសវនកម្មលើ សហគ្រាសពហុជាតិ 25/11/2011
31. សំណើជ្រើសរើសមន្រ្តីពន្ធដារចូល រួមវគ្គបណ្តុះបណ្តាលនៅឥណ្ឌាសម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា ២០១១-២០១២ 25/11/2011
32. បញ្ជីរាយនាមមន្រ្តីពន្ធដារចូលរួម វគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពីស្តង់ដាររបាយការណ៍ទាក់ទង និងហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិនៃកម្ពុជាសម្រាប់សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យមនៅសាកលវិទ្យាល័យ បាត់ដំបង ខេត្តបាត់ដំបង 25/11/2011
សេវាកម្ម E-Payment
ឱកាសការងារ ពីអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ
VT2014
ទំព័រស្ទង់មតិអំពីគេហទំព័រ របស់អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ
លិខិតប្រកាសពន្ធ

លិខិតប្រកាសពន្ធគ្រប់ប្រភេទ
បទបញ្ជាផ្ទៃក្នុង

ភ្ជាប់ទៅគេហទំព័ររបស់
 ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
 អគ្គនាយកដ្ឋានគយ និងរដ្ឋាករកម្ពុជា
 អគ្គនាយកដ្ឋានរតនាគារជាតិ
 ផ្សេងៗទៀត
ប្រតិទិនឈប់សម្រាក
- ឆ្នាំ ២០១៨
វគ្គបណ្តុះបណ្តាល
- ផ្សេងៗ...
សាលាជាតិពន្ធដារ
- ពាក្យស្នើសុំចូលរៀន
ខ្មែរយូនីកូដ
ចំនួនអ្នកទស្សនា
ថ្ងៃនេះ
ខែនេះ
ខែមុន
សរុប
6,999
100,523
152,011
5,884,901
ព័ត៌មានផ្ទៃក្នុងសម្រាប់នាយកដ្ឋាន និង សាខាពន្ធដារខេត្ត-ខណ្ឌ
-សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី​ការជ្រើសរើស​និស្សិតអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សា​នៅប្រទេសណូវែលហ្សេឡង់​ (New Zealand) សម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា២០១៨១៩ កុម្ភៈ ២០១៨

ភ្ជាប់ចូលប្រព័ន្ធដើម្បីទាញយកឯកសារ
 
 
វគ្គបណ្តុះបណ្តាលសម្រាប់មន្ត្រីរាជការពន្ធដារ
- សំណើចូលរួម និងចាត់​តាំងថ្នាក់​ដឹកនាំ និងមន្ត្រី​ពាក់ព័ន្ធ​ចំួន ០៥រូប ចូលរួម​វគ្គបណ្តាលបណ្តាល​ស្តីពី​ការប្រើ​ប្រាស់​ប្រព័ន្ធ​គ្រប់គ្រង​ធនធានមនុស្ស និងកម្ម​វិធីត្រួតពិនិត្យ​ពន្ធមធ្យោបាយ​ដឹកជញ្ជូន និងយានជំនិះគ្រប់​ប្រភេទសម្រាប់ឆ្នាំ២០១៧ ១៤ ធ្នូ ២០១៧
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ឯកសាររបៀបប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងសារពើពន្ធ និង បទបង្ហាញផ្សេងៗ
- សៀវភៅណែនាំការប្រើ​ប្រាស់​កម្មវិធី​សម្រង់​សហគ្រាស​ត្រូវ​លុប​ចេញ​ពីបញ្ជី ក្នុងប្រព័ន្ធ​គ្រប់គ្រង​ការប្រមូលពន្ធរបបស្វ័យ​ប្រកាស ២០ កញ្ញា ២០១៦
- សៀវភៅណែនាំ​ការប្រើប្រាស់កម្មវិធី​បំណុល​ពន្ធមិនអាច​ប្រមូលបាន ០១ កញ្ញា ២០១៦
- របៀបប្រើប្រាស់កម្មវិធីគ្រប់គ្រងប្រមូលពន្ធលើអចលនទ្រព្យ 05/03/2014
- របៀបប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងការប្រមូលពន្ធរបបស្វ័យប្រកាស (SAS) 10/05/2013
ភ្ជាប់ចូលប្រព័ន្ធដើម្បីទាញយកឯកសារ